Vedtægt for Askelunden afd. 06.

Gravstedet.   

Gravstedet  kan udlægges med en eller flere gravpladser. Et gravsted er 4,5 m2 stort, hvori kan begraves 1 kiste og /eller urner. Brugsretten til gravstedet erhverves for mindst

30 år =  fredningsperioden.

Gravpladsernes afgrænsning.

De enkelte gravpladser og gravsteder afgrænses ikke indbyrdes i afdelingens fælles

græstæppe.

Mindesten.

Der må anbringes en mindesten på hver gravplads. Mindestenen skal anbringes på gravstedet

i indbyrdes linieflugt, i plan med jordniveau, efter kirkegårdens anvisning.

Mindestenen skal udføres i rødlig bornholmsk granit. Størrelse 105 x 70 x 6 cm.

Siderne skal være glatte. Overfladen riffelhugges lodret grad 2, kanterne modsat grad 2.

Mindestenens indskrift skal udføres som kilehugget eller sandblæst, der bemales med brunlig farve.

Beplantning.

Kirkegården alene beplanter, tilsår og vedligeholder gravenes græstæppe og afdelingens asketræer (Fraxinus excelsior Westhof Glorie). Herudover må der ikke foretages anden beplantning.

Det er kun tilladt at arrangere buketter ved mindestenen i den dertil anbragte vase, samt evt.

at tænde lys og lægge en krans på mindestenen i perioden november til marts. Alt andet (herunder kunstige blomster) vil blive fjernet.

Vedligeholdelse.

Al vedligeholdelse foretages af kirkegården. Vedligeholdelsen omfatter klipning af græs,

incl. klipning omkring mindesten, renholdelse og opretning af mindesten, indtagning af visne buketter en gang ugentlig.

Infrielse.

Efter den til enhver tid gældende takst.

Nærværende vedtægt erstatter tidligere vedtægt af 11. november 1999

Vedtaget i Gjellerup menighedsråd den 09.04.2015

Ane Marie Mortensen

Menighedsrådets formand

Godkendt af Herning Provstiudvalg den 07.05.2015

Kirsten Braad Thyssen

Provst